Make your own free website on Tripod.com

110 let pošty v Doubravě

 

 

Ing. Jan Kypast a Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 146/2005

 

 

První zmínky o Doubravě pocházejí z roku 1229. Největší vliv na rozvoj Doubravy měl výskyt uhlí a jeho těžení a postavení Košicko-Bohumínské dráhy. Největší rozmach nastal po přechodu důlních polí do vlastnictví vídeňských Rotschildů a po vybudování uhelných těžebních jam ELEONORA (1854) a BETTI-NA (1855). Roku 1930 při sčítání obyvatelstva měla Doubrava již 4934 obyvatel.

 

Po otevření poštovního úřadu v sousední Orlové 21.2.1869 byla v Kanceláři bratrů Gutmannů zřízena sběrna dopisů (Briefsammlung). Posel denně donášel poštovní zásilky na poštu do Orlové a zpět přinášel poštu pro kancelář a ředitelství dolů, ale i pro občany Doubravy. Zásilky občanům pak roznášel obecní posel. Poštovních zásilek ale stále přibývalo a proto majitelé zmíněných kanceláří žádali o otevření poštovního úřadu.

 

Dne 15.10.1894 na základě přípisu č. 52081/1894 byla v Doubravě zřízena nejprve poštovní služebna, která pak rozhodnutím č. 5407/1895 byla přeměněna na poštovní úřad. Poštovní úřad byl otevřen 14.5.1895. Poštovní úřad byl nejprve umístěn v domě č.p.111 u nádraží v Doubravě. 1.9.1943 byl úřad přemístěn do středu obce do domu č.p.444. Od března 1951 se nacházel poštovní úřad v budově č.p. 476. 30.7.1962 byl poštovní úřad konečně přestěhován do místností po zrušeném místním jednatelství spořitelny do budovy č.p.600.

 

Poštovní razítka Doubravy:

 

1)                 První razítko bylo dvoukruhové s chybným názvem DOMBRAU /DOUBROVA s datem ve středním kruhu (den/měsíc/dvojčíslí roku), průměr 26 mm, Typ G108.Zavedeno 8.4.1895, v použití bylo do 31.3.1897.

 

2)                 Druhé razítko bylo dvoukruhové DOMBRAU /DOUBRAVA  s datem ve středním kruh jak u prvního razítka.Zde byl již název správný. Typ rovněž G108. Razítko bylo v použití od 2.3.1897 do 1.4.1897. Pravděpodobně bylo v použití až do poloviny roku 1898.

 

3)                 Třetí poštovní razítko bylo dvoukruhové DOMBRAU * DOMBROWA * s datem jak razítka 1 a 2, navíc s časovým rozlišením. Průměr 26 mm. Razítko Typu G119. V použití od 25. 6. 1897 doba použití není upřesněna. Bohužel nemáme k dispozici.

 

4)                 Čtvrtým poštovním razítkem je razítko DOMBRAU * DOMBROWA * s datem uprostřed jak razítka 1.a 2., ale bez časového rozlišení. Průměr razítka je 26 mm, Typ G117. V použití bylo od 31.3.1898 do druhé poloviny roku 1920. Vročení bylo u tohoto razítka překryto černou barvou (obdélníková ploška) a sice 20.4.1920 (podle rukopisného záznamu na výplatním lístku) a 23.4.1920 bylo vročení podle doloženého dokladu opět čisté.

 

 

 

5)                 Pátým razítkem bylo dvoukruhové razítko DOMBRAU * DOMBROWA * s datem a časovým rozlišením uprostřed v kruhu, Typ G119. Průměr 31 mm. V použití bylo od 28.6.1898 do poloviny roku 1920.

 

6)                 Šestým razítkem bylo dvoukruhové, můstkové razítko DOMBRAU * DOM-BROWA /a, průměr 34 mm.Typ G 137. Razítko bylo v použití od 28.6.1898 do poloviny roku 1920.

 

Žádné z posledních tří razítek nebylo po r.1918 znárodněno. Bylo tomu tak proto, že po vyhlášení samostatnosti 28.10.1918 byla Doubrava obsazena polským vojskem a do Doubravy byl dosazen 1.11.1918 poštovní vedoucí ze Lwowa, kterého tam dosadil „Centrální úřad v Krakově. Po stanovení demarkační čáry připadla Doubrava sice do ČSR, ale s definitivní platností se tak stalo teprve po rozhodnutí velvyslanecké konference ve Spaa.

 

7)                 V první polovině roku 1920 se na poště v Doubravě začalo používat dvoukruhové můstkové razítko DOMBROVÁ * DĄBROWA * / Č.S.P. Razítko má průměr 31 mm. Označení Č.S.P. je v horním mezikruží nad datumovým můstkem. Razítko bylo s rozlišením „a“ (1920-1925),  „b“(1920-1921) a „c“ (1920-1925). Razítko je typu M 44. Dle Katalogu Oblastní výstavy poštovních známek ORLOVÁ 1982 bylo v použití ještě v roce 1929.

 

 

 

 

8)                 Ve 20.letech se v Doubravě používalo ještě dvoukruhové razítko s můstkem DOMBROVÁ * Č.S.P. * Č.S.P. Razítko je Typu M 41. Jedno označení Č.S.P. je v horní úseči nad můstkem, druhé označení Č.S.P. je dole v mezikruží. Razítko je známo s rozlišením „b“. Používáno bylo 1921-1925.

 

9)                 Monografie díl 17/I str.185. uvádí ještě jedno razítko, které v katalogu výstavy z roku 1982 nenajdeme. Je to razítko (katal.č.474/3) DOMBROVÁ *Č.S.P.* s rozlišením „d“ typ M 41. Razítko mělo být v použití 1921-1925.

 

10)            V roce 1930 (dle katalogu výstavy z roku 1982) bylo na poště zavedeno dvoukruhové razítko s můstkem  DOUBRAVA *** s rozlišením „a“, „b“, „c“, „d“. Razítka byla typu M 45. Razítka byla v použití dle Monografie, Díl 17/I str.185, katal.č.474/4 od r.1925 do polského záboru 10.10.1938.

 

11)            Dne 10.10.1938 byla Doubrava obsazena polským vojskem. Téhož dne se na poště začalo používat jednokruhové polské razítko o průměru 24 mm DĄBROWA ŚLĄSKA s rozlišením „a“, „b“, „c“. Razítko bylo v použití do útoku Německa na Polsko 1.9.1939.

 

 

12)            Dne 2.9.1939 obsadila Doubravu německá vojska. Krátce po obsazení, pravděpodobně od 3.9.1939, se na poště používalo jednořádkové, gumové razítko DOMBRAU s ručně dopisovaným datem. Současně s tímto razítkem se používalo i jiné, jednořádkové, gumové razítko s jiným tvarem písmen DOMBRAU.  Třetím, jednořádkovým, gumovým razítkem bylo razítko „Dombrau (Olsagebiet)“. Čtvrtým,  jednořádkovým gumovým razítkem bylo razítko „Dombrau (Olsagebiet)“, ale s menším typem písmen. Všechna čtyři uvedená, gumová, jednořádková razítka se na poště v Doubravě používala do konce roku 1939. V literatuře je uváděno ještě jedno, jednořádkové razítko „Dombrau (Oberschles)“. Razítko mělo být v použití od 1.1.1940 do 30.5.1940. Razítko ale nemůžeme doložit.

 

 

 

 

13)            Pravděpodobně od 1.6.1940 se na poště v Doubravě začalo používat dvoukruhové, můstkové razítko DOMBRAU (OBERSCHLES) s rozlišením „a“, „b“, „c“. Razítka jsou známa z použití do 30.4.1945.

 

14)            3.5.1945 byla Doubrava osvobozena. 5.5.1945 byl znovu otevřen i poštovní úřad. Pošta začala používat dvouřádkové gumové razítko „Poštovní úřad / DOUBRAVA“. Otisk razítka byl na zásilkách doplňován otiskem datumovky.

 

15)            Druhým razítkem používaným na poště v Doubravě po osvobození bylo dvoukruhové razítko s můstkem na kterém byl jen rok „1945“ DOUBRAVA *** 1945. Razítko bylo v použití od července 1945 do konce roku. V roce 1946 se na poště používalo stejné razítko, ale s rokem na můstku „1946“. Toto razítko bylo v použití asi do 23.2.1946.

 

 

16)            Od 23.2.1946 se na poště začalo používat definitivní dvoukruhové razítko DOUBRAVA ***  s datem na můstku a časovým rozlišením bez ohraničení. Toto razítko se na poště používalo do 31.12.1948.

 

17)            Od 1.1.1949 se začalo používat na poště můstkové, dvoukruhové razítko DOUBRAVA u ORLOVÉ *** s rozlišením „a“, „b“, „c“, „d“. Razítka se používala do 31.12.1952.

18)            Od 1.1.1953 se na poště používalo razítko opět dvoukruhové, můstkové DOUBRAVA u KARVINÉ *** opět s rozlišením „a“, „b“, „c“, „d“. Razítko bylo v použití do konce října 1974.

 

19)            Od 1.11.1974 byla Doubrava připojena k Orlové. Pošta začala používat razítko dvoukruhové, můstkové                    ORLOVÁ 5 ***. Razítko je s rozlišením „a“, „b“.

 

20)            Po zavedení směrovacích čísel bylo poštovnímu úřadu v Doubravě přiděleno dvoukruhové, můstkové razítko 735 33 ORLOVÁ 5.

 

 

 

 

Doubravská pošta nepoužívala žádná příležitostná razítka.

 

Je zajímavé, že v roce 1938 pošta nepoužívala od července jako mnoho jiných pošt na Těšínském Slezsku česko-polská razítka typu M50. Tím se zařadila mezi málo pošt, která tato razítka nepoužívala (například Český Těšín). Udivuje to proto, že i po r.1920 do r. 1925 (nebo 1929?) se na poště používalo dvojjazyčné, česko-polské razítko typu M 44 (v našem výčtu razítek se jedná o razítko č.7).

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail