Make your own free website on Tripod.com

Rakouská polní pošta v Bohumíně za 1. světové války

 

 

Mgr. Janusz Manterys, překlad do češtiny Ing. Jiří Král

publikováno ve zpravodaji Syrena č. 148/2005

 

 

Bohumín, i když nikdy nebyl moc blízko východní fronty, hrál v době I.světové války důležitou úlohu z hlediska fungování polní pošty. Již na počátku války zde byla otevřena třídírna polní pošty (Feldpost-Sortierstelle), která byla situována na nádražním poštovním úřadě o čemž svědčí obsah ukázky č.1 razítko „Fp.S. Oderberg“ (polní pošta, třídírna, Bohumín). Účelem třídírny bylo shromažďovat zásilky daného obvodu (v tomto případě z terénu Těšínského Slezska) a jejich další směrování armádě v poli přes sběrny polní pošty (Feldpost-Sammelstellen). Tyto sběrny byly zpočátku  stálé a umísťovány poblíž fronty. V pozdější době byly vytvořeny mobilní sběrny ve vlacích.

 

 

Mimo třídírny, od 18.11.1914  v Bohumíně umístili zprostředkovatelství polní pošty (Feldpost-Vermittungsstelle), které se zabývalo řízením pošty na vlakovém uzlu a kontrolou a dozorem zásilek z  polních pošt. Každé zprostředkovatelství odpovídalo za daný úsek trati. Postupně s časem jeho rozsah úkolů byl rozšířen o:

·        směrování balíků,

·        sběrem a další předáváním zásilek v době blokády pošty,

·        dozorem nad sběrnami polní pošty ve vlacích,

·        směrováním německých vagónů polní pošty do Haliče a Uher,

·        směrováním do skladových stanic zásilek adresovaných do dočasně nefungujících polních pošt.

 

Zásilka poslaná v červenci 1915 úředníkem třídírny polní pošty v Bohumíně.

Razítko „Fp.S.Oderberg“ (třídírna polní pošty Bohumín)

 

Známe razítka zprostředkovatelství polní pošty v Bohumíně, která se liší polohou slova ODERBERG na razítku vzhledem ke zbytku textu razítka. První razítko má levou stranu „O“ ODERBERG situovanou mezi „OS“(..post), druhé razítko má „O“ situováno více doprava, jeho počátek směřuje mezi „ST“(..post). Posun je na překrytí reprodukce obou razítek vyznačen dole šipkami.

 

Dnem 23.6.1915 bylo zprostředkovatelství polní pošty v Bohumíně likvidováno a jeho úkoly převzala Etapní pošta č.600. Tato Etapní pošta 600 pracovala v Bohumíně od V.1915 do XI.1918. Etapní pošta 600 používala dvě různá expediční razítka, která se mezi sebou liší:

 

1)        razítko s textem „K.u.K.ETAPPENPOSTAMT 600“. Toto razítko se vyskytuje opět ve  dvou nepatrných odchylkách. Razítka se liší velikostí čísla 600 a polohou písmene „S“ ..POSTAMT k horní příčce datumovky  

2)       Razítko s textem „K.u.K.FELDPOSTAMT 600“. Bohužel nemáme k dispozici ukázku tohoto razítka, možná někdo z našich čtenářů Syreny je má a jeho ukázku nám pošle.

 

V české, polské a dokonce i v rakouské literatuře se objevila debata nad tím, zda byla polní pošta č.600 umístěna třeba jen dočasně do Varšavy. Problém jsme prodiskutovali a vyřešili v minulosti dokonce i na stránkách Syreny. Razítko představitele          c.k. Velitelství armády u c.k. Generálního Gubernátorství ve Varšavě, které se nachází na zásilkách s razítkem polní pošty 600 k tomu přímo svádělo.

 

Zásilka poslaná prostřednictvím Etapní pošty č.600, razítko I typu, první varianta, menší číslo 600 a písmeno „S“ POSTAMT je nad prodloužením horní příčky datumovky. Vlevo je razítko již v Syreně dříve také publikované z Varšavského zastupitelství. Pro názornost je horní příčka datumovky prodloužena.

 

 

Zásilka Etapní pošty č.600 v Bohumíně I.typ razítka, II.varianta s větším číslem 600 a s písmenem „S“ které prodloužená horní linka nad datumovkou protíná .

 

Etapní pošta 600 nikdy, ani dočasně nebyla umístěna ve Varšavě!  Na umístění Etapní pošty 600 v Bohumíně nic nemění ani přítomnost razítka  „K.u.k. Reserwespital in Oderberg“ na spodní zásilce na předcházející straně. Z minulosti jsou známy časté případy přenášení nemocnic na různé vzdálenosti vzhledem k frontě. Vypadá na to, že klíčovým dokumentem je zásilka poslaná 6.7.1916 E. F. Svobodou přiděleného k Varšavskému zastupitelství c.k. (Filatelista č.3/1995 a Syrena č.9.). Zmíněná zásilka byla jen poslána prostřednictvím Etapní pošty č.600. odesilatel na zásilce uvádí jako svoji zpětnou adresu poštu č. 51. Pošta č. 51 se tehdy nacházela v Těšíně (bylo tam sídlo Armádního vrchního velitelství – Armeeoberkommando). A Těšín je přece nedaleko (asi 30 km) od Bohumína!. Lze soudit na to, že představitel c. k. Velitelství armády měl trvalé sídlo v Bohumíně a do Varšavy dojížděl podle potřeby jen čas od času !?? Není známá žádná zásilka představitele c.k. oražená civilním razítkem z Varšavy. A navíc musíme si uvědomit i to, že se zachovaly dodnes staré jízdní řády vlaků z roku 1917, které umísťují poštu č.600 právě do Bohumína.

 

Důležité upozornění :

Tento článek či jeho část nesmí být publikován, přetiskován či převáděn do jakékoliv materiální či nemateriální formy bez písemného souhlasu autora

Vaše dotazy či připomínky autorovi tohoto článku můžete zaslat přímo na jeho e-mail